มอบทุนการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีภาคสมทบ ปริญญาโท ปริญญาเอก

**ทุนการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีภาคสมทบ

ประเภททุนการศึกษาเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 21,000 (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) ตลอดหลักสูตร

***สิทธิพิเศษ

 1. สมัครเรียนเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรภาคสมทบตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปรับส่วนลดอัตราพิเศษ                             ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
 2. สามารถเทียบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์จริง
 3. สามารถผ่อนค่าลงทะเบียนเรียนได้ 4 ครั้ง/ภาคการศึกษา

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา

(1)  นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) จะต้องเป็นนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
(2)  นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต้องเป็นนักศึกษาใหม่ ที่ไม่มีประวัติการเทียบโอน หรือย้ายจากภาคปกติไป    ภาคสมทบ หรือลาออกและสมัครใหม่กับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
(3)  นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษานี้ จะต้องไม่เคยได้รับทุนการศึกษาประเภทต่างๆ จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่    มาก่อน

 

**ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท

***บุคคลทั่วไป

 • รับส่วนลด 10% ตลอดหลักสูตร
 • สามารถผ่อนจ่ายได้ 4 ครั้งต่อภาคการศึกษา

*** สำหรับสถานประกอบการ  

 • บุคลากรของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝึกสหกิจ รับส่วนลด 15%
 • มาสมัคร 5 คนขึ้นไปรับทุนส่วนลดเพิ่มอีก 5%

***ทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อัตราทุน 20 %  ของค่าธรรมเนียมการศึกษา                                (ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

 •  เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
 •  เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 •  มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 •  มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

***ทุนพี่น้อง บุตร – หลาน ธิดา สามี ภรรยา บุคลากร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่                                  อัตราทุน 25%ของค่าธรรมเนียมการศึกษา (ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ)

 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

 • เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ต้องมีอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • มีพี่หรือน้องร่วมบิดามารดา เดียวกันกับบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • เป็นบุตร ธิดา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)
 • สามี หรือ ภรรยา จะต้องจดทะเบียนสมรส หรือมีหนังสือรับรองการเป็นสามีภรรยาตามหลักศาสนา
 • ต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่สังกัด (คณะ/ศูนย์/สำนัก) (โดยผ่านความเห็นชอบ จากคณบดี /ผู้อำนวยการ/มีหนังสือรับรอง) กรณีเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

  

**ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท

***บุคคลทั่วไป

 • รับส่วนลด 10% ตลอดหลักสูตร
 • สามารถผ่อนจ่ายได้ 4 ครั้งต่อภาคการศึกษา

*** สำหรับสถานประกอบการ  

 • บุคลากรของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝึกสหกิจ รับส่วนลด 15%
 • มาสมัคร 5 คนขึ้นไปรับทุนส่วนลดเพิ่มอีก 5%

***ทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อัตราทุน 20 %  ของค่าธรรมเนียมการศึกษา                                (ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

 •  เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก
 •  เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 •  มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 •  มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

***ทุนพี่น้อง บุตร – หลาน ธิดา สามี ภรรยา บุคลากร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่                                  อัตราทุน 25%ของค่าธรรมเนียมการศึกษา (ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ)

 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

 • เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ต้องมีอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • มีพี่หรือน้องร่วมบิดามารดา เดียวกันกับบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • เป็นบุตร ธิดา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)
 • สามี หรือ ภรรยา จะต้องจดทะเบียนสมรส หรือมีหนังสือรับรองการเป็นสามีภรรยาตามหลักศาสนา
 • ต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่สังกัด (คณะ/ศูนย์/สำนัก) (โดยผ่านความเห็นชอบ จากคณบดี /ผู้อำนวยการ/มีหนังสือรับรอง) กรณีเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา