ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องมอบทุนส่วนลด ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนสร้างอนาคต (Restart Your Future)

รายละเอียดการขอรับทุนการศึกษา
          –  นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบงานวัดผล (Retired) สมัครเรียนและรายงานตัว รับทุนการศึกษา 50% ของยอดค้างชำระ หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
(ลดให้ในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภายในวันเวลาที่กำหนด

          –  นักศึกษาที่พ้นสภาพตามระเบียบงานวัดผล (Retired) จากสถาบันอื่นๆ สมัครเรียน และรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รับทุนการศึกษา 5,000 บาท (ลดให้ในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภายในวันเวลาที่กำหนด

ระยะเวลาที่รับสมัครทุน  เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 สิงหาคม  2562

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อ่านประกาศ