เงื่อนไขการมอบทุนส่วนลด Dek63 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ทุน Dek63

#รายละเอียดการขอรับทุน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
  • รับทุนส่วนลด 7,000 บาท ต่อคน (ลดในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อสมัครเรียนและรายงานตัวในวันเดียวกัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • รับทุนส่วนลด 9,000 บาท ต่อคน เมื่อชวนเพื่อนมาสมัครเรียนและรายงานตัวในวันเดียวกัน ภายในระยะเวลา
    ที่กำหนด (ลดในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
#รายละเอียดการขอรับทุน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (เทียบโอน)
  • รับทุนส่วนลด 6,000 บาท ต่อคน (ลดในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อสมัครเรียนและรายงานตัวในวันเดียวกัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • รับทุนส่วนลด 8,000 บาท ต่อคน เมื่อชวนเพื่อนมาสมัครเรียนและรายงานตัวในวันเดียวกัน ภายในระยะเวลา
    ที่กำหนด (ลดในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ระยะเวลาที่รับสมัครเพื่อขอรับทุน
      สมัครเรียนและรายงานตัวภายในวันเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563