ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน

ลักษณะของทุน
          เป็นทุนช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีการศึกษา 2563 โดยมอบทุนช่วยเหลือ จำนวน 100 ทุน อัตราทุนละ 10,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท) โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จะจัดสรรให้เป็นไปตามสัดส่วนของจำนวนนักศึกษาใน  แต่ละคณะ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษา
(1)  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ในภาคการศึกษาที่ 1/2562
(2)  เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งด้านสุขภาพ หรือด้านเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียน
(3) เป็นผู้มีความประพฤตดี ไม่เคยถูกโทษทางวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  และเป็นผู้ปฏิบัติตามประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่อย่างเคร่งครัด

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครเพื่อขอรับทุนช่วยเหลือ (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hu.ac.th/loan)
2. หลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น
          2.1 ใบรับรองแพทย์ (ในกรณีที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือมีสมาชิก ในครอบครัวที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
          2.2 หลักฐานการกักตัว
          2.3 หลักฐานการถูกพักงาน หรือเลิกจ้าง (ทั้งกรณีของนักศึกษาที่ทำงานพิเศษระหว่างเรียน หรือกรณีสมาชิกในครอบครัวนักศึกษา)
          2.4 หากไม่มีหลักฐานข้างต้นให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนช่วยเหลือเขียนเรียงความอธิบายผลกระทบที่ได้รับจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมแนบใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงว่าได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

ระยะเวลาการรับสมัคร
ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563

การส่งใบสมัคร
ให้นักศึกษาส่งใบสมัครและหลักฐาน ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ Google Drive : https://drive.google.com/drive/folders/1f-N6VP6t5bxkrEKwiNBorXYWGfh7uDw3?usp=sharing โดยใส่ข้อมูลตามคณะที่นักศึกษาสังกัด หรือสแกน QR Code :

การพิจารณาจัดสรรทุน
             ให้กรรมการคณะ ทุกคณะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น และส่งข้อมูลมายังฝ่ายทุนการศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้คณะกรรมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา  ที่จะได้รับทุนการศึกษาตามประกาศนี้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่พิจารณา และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
             มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย www.hu.ac.th/loan

               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 213 หรือ 0-7420-0382 หรือ            E-mail: huloan@hu.ac.th หรือทาง PageFacebook: ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่    อ่านประกาศ
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา   สมัครออนไลน์

**ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาสมัครเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งไฟล์ใบสมัครกลับไปยังอีเมล์นักศึกษา ให้นักศึกษาดาวน์โหลดใบสมัครที่เป็นไฟล์ PDF จากนั้น ส่งไฟล์พร้อมแนบหลักฐาน กลับมาตาม Link ที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยใส่ไว้ใน Folder ของคณะที่ตนศึกษา**

ส่งใบสมัครและหลักฐาน  ส่งใบสมัครทุน