คู่มือการใช้งานระบบ e-Studentloan

           หนังสือ e-book เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ศึกษาวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ในการใช้งานระบบ e-Studentloan ในการเข้าระบบเพื่อทำการยื่นกู้ในแบบคำขอกู้ การบันทึกแบบยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ ไปจนถึงการดูยอดหนี้ทั้งหมดที่ได้ทำการกู้มาแล้วตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีปัจจุบัน รวมถึงการอธิบายคุณสมบัติผู้กู้ยืมและผู้รับรองรายได้ หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณาการยื่นกู้ ตัวอย่างการเขียนแบบคำขอกู้ยืมเงินและหนังสือรับรองรายได้

          สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียด และขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นกู้ คลิกอ่านรายละเอียด
หรือ QR Code ที่ให้ไว้ดังต่อไปนี้