การมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะนิติศาสตร์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เรื่อง การมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะนิติศาสตร์
สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงขอมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นการฉลอง    การก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ในปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
       
         1. ทุนการศึกษานี้มอบให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับภาคปกติ และภาคสมทบ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) ประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท จำนวน 30 ทุน
         2. นักศึกษาใหม่ที่ขอรับทุนการศึกษาจะต้องชำระเงินค่าทำบัตรนักศึกษา 500 บาท และค่าประกันของเสียหายเฉพาะแรกเข้า 500 บาท (จะได้รับคืนเมื่อนักศึกษาจบการศึกษา โดยหักลบในค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต)
        3. ผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ และปฏิบัติดังต่อไปนี้
                    (1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า  
                    (2) สมัครเรียนและรายงานตัว พร้อมทั้งยื่นใบสมัครขอรับทุน ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student One Stop Service Center : SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
        4. เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศนี้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณา วินิจฉัย ชี้ขาด และให้เป็นที่สุด

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

        ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 213 หรือ 0-7420-0382 หรือ E-mail: huloan@hu.ac.th หรือทาง PageFacebook: ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่