ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา  2563 รอบ 2
……………………………………………………………..

            เพื่อให้การดำเนินงานเรื่องการมอบทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษา    ที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 2              ซึ่งบัดนี้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่จะได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 11 ทุน รายชื่อตามประกาศดังต่อไปนี้

1. ทุนท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน
        1.1 ทุนให้แก่นักเรียนโรงเรียนทั่วประเทศ  จำนวน 1 ทุน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล สถานศึกษาเดิม คณะ/สาขาวิชา

อัตราทุน
ที่ได้รับ

1 นางสาวนาดา  มาหามะ

โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ)
จังหวัดนราธิวาส

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
50%

 

      1.2  ทุนเรียนดี กิจกรรมเด่นประจำคณะ จำนวน 5 ทุน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล สถานศึกษาเดิม คณะ/สาขาวิชา

อัตราทุน
ที่ได้รับ

1

นางสาวนูไรดา แวสนิ โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์จังหวัดปัตตานี คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการเมือง
การปกครอง
75%
2 นางสาวซามีมี่ มีนา โรงเรียนนูรุดดิน
(มูลนิธิ)
จังหวัดนราธิวาส
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

50%

3

นางสาวกัญญาณัฐ  สอสม โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา
จังหวัดสงขลา
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
50%
4 นางสาวศรนรินทร์ คงวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยี

หาดใหญ่อำนวยวิทย์

จังหวัดสงขลา

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

50%

5 นางสาวสุณิสา แจ้งวัง โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
จังหวัดตรัง
คณะศึกษาศาสตร์
และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการประถมศึกษา

50%

 

            1.3  ทุนความสามารถพิเศษ (ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ ด้านผู้นำนักศึกษา และด้านอื่น ๆ)   จำนวน 4 ทุน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล สถานศึกษาเดิม คณะ/สาขาวิชา

อัตราทุน
ที่ได้รับ

1

นายอนุสรณ์ ชูประสิทธิ์ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
จังหวัดตรัง
คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการบริหาร
จัดการท้องถิ่น
75%
2 นายอภิเดช  คลิ้งเชื้อ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะศึกษาศาสตร์
และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารธุรกิจ

75%

3 นางสาวพรรณพัชร ณ พัทลุง

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
จังหวัดตรัง

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์

75%

4 นางสาวศิริประภา อำไพ โรงเรียนพิมาน
พิทยาสรรค์
จังหวัดสตูล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ

50%

 

  1. ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก จำนวน 1 ทุน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล สถานศึกษาเดิม คณะ/สาขาวิชา

อัตราทุน
ที่ได้รับ

1

นายสุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด โรงเรียนวิชูทิศ
กรุงเทพมหานคร
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์

75%

              ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวรายงานตัวการเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผ่านช่องทางการสมัครเรียนออนไลน์ที่ : http://admission.hu.ac.th  ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
                 1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ตัวจริง)                       จำนวน 1 ฉบับ
                 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                จำนวน 2 ฉบับ
                 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                            จำนวน 2 ฉบับ
                 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                                            จำนวน  3 รูป
                 5. เงินค่าบำรุงการศึกษา ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

             ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับทุนการศึกษานำมายื่นในวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

             หากผู้ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวไม่รายงานตัวและลงทะเบียนเรียนตามวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา  คลิ๊ก