ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน
เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
COVID – 19)
.……………………………………………………………..

              เพื่อให้การดำเนินงานเรื่องการมอบทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่  ได้รับทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบัดนี้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่จะได้รับ         ทุนการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 100 ทุน อัตราทุนละ 10,000 บาท ในปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งเป็น   2 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท) รายชื่อตามประกาศดังต่อไปนี้

1. คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 20 ทุน

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา

อัตราทุน
ที่ได้รับ

1

6002110002 นางสาวอดิศรา   บุญสพ การจัดการ 10,000 บาท

2

6102110013 นางสาวนุจรินทร์   ทาบุราณ การจัดการ

10,000 บาท

3

6102110022 นางสาวศิริลักษณ์   ทองเกิด การจัดการ 10,000 บาท

4

6202110001 นางสาวธันยพร   ทองมาก

การจัดการ

10,000 บาท

5 6002210002 นางสาวณัฐธิดา   สุวรรณเพ็ชร การบัญชี

10,000 บาท

6 6202210002 นายมูฮัมหมัด   แวอุเซ็ง การบัญชี

10,000 บาท

7

6202210003 นางสาวซีตีอามีเนาะ   แวบากา การบัญชี 10,000 บาท

8

6202210016 นายวรวิทย์   อัยรัตน์ การบัญชี

10,000 บาท

9

6202210018 นายปริญธร   ทองศิริ การบัญชี

10,000 บาท

10

6102310017 นางสาวศิรดา   มีเสน การตลาด

10,000 บาท

11

6102310043 นายสิรภัทร   ขุนนนท์ การตลาด

10,000 บาท

12

5902510025 นายปุณญวัฒน์   สีดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

10,000 บาท

13

6102530001

นางสาวอาดีละห์   มะเร๊ะ

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

10,000 บาท

14

6102530002

นางสาวสุฮัยณี   มะเร๊ะ

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

10,000 บาท

15

6102530007

นางสาวกรกนก   แก้วเพ็ง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

10,000 บาท

16

6002810002

นางสาวอาทิตยา   เล่งเจ๊ะ

อุตสาหกรรมบริการ

10,000 บาท

17

6002810008

นางสาวพนิดา   ปัญญานุกิจ

อุตสาหกรรมบริการ

10,000 บาท

18

6002810021

นายชวกร    วุ่นดี อุตสาหกรรมบริการ

10,000 บาท

19

6102810025

นายอัสลัม   สีระโก อุตสาหกรรมบริการ

10,000 บาท

20

6202810014

นางสาวถิรดา   คำนวล อุตสาหกรรมบริการ

10,000 บาท

 

2. คณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา

อัตราทุน
ที่ได้รับ

1

6003010024

นายจิรพงศ์   แก้วสามดวง นิติศาสตร์

10,000 บาท

2

6203010010

นายอัสมันทร์   ลาหิง นิติศาสตร์

10,000 บาท

 

3. คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 9 ทุน

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา

อัตราทุน
ที่ได้รับ

1

5804110075

นางสาวฟารวีน   สนิทวาที รัฐประศาสนศาสตร์

10,000 บาท

2

5808010010

นางสาวเกษร   เภาพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์

10,000 บาท

3

6104110002

นางสาวอันฟาล   หามะ รัฐประศาสนศาสตร์

10,000 บาท

4

6104110003

นางสาวอารีษา   เซะบิง รัฐประศาสนศาสตร์

10,000 บาท

5

6104110025

นางสาวพิทยารัตน์   จันทระ รัฐประศาสนศาสตร์

10,000 บาท

6

6104210009

นางสาวเยาวลักษณ์   จันทร์มีศรี การเมืองการปกครอง

10,000 บาท

7

6104210028

นายชลธาร   ชูเลิศ การเมืองการปกครอง

10,000 บาท

8

6104210029

นางสาวธัญศิริ   อนุรักษ์ การเมืองการปกครอง

10,000 บาท

9

6204210008

นางสาวกมลพรรณ   ยวนานนท์ การเมืองการปกครอง

10,000 บาท

 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 11 ทุน

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา

อัตราทุน
ที่ได้รับ

1

5905110004

นายฟิตรี   ยะปา เทคโนโลยีสารสนเทศ

10,000 บาท

2

6105110017

นางสาวดลญา   ราชพิบูลย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

10,000 บาท

3

6205110001

นางสาวประภัสสร   แซ่อุ๋ย เทคโนโลยีสารสนเทศ

10,000 บาท

4

6005310019

นางสาวฟารีดา   ยูโซะ สาธารณสุขชุมชน

10,000 บาท

5

6005310021

นางสาวพิมพกานต์   ซอและฮ์ สาธารณสุขชุมชน

10,000 บาท

6

6105310005

นางสาวโซเฟีย   หะยีนรอเฮง สาธารณสุขชุมชน

10,000 บาท

7

6105310017

นางสาวอารียา   ไชยมล สาธารณสุขชุมชน

10,000 บาท

8

6205310004

นางสาวฟาตีฮะห์   ยูโซะ สาธารณสุขชุมชน

10,000 บาท

9

6205310027

นางสาวสุดารัตน์   เกษมสัน สาธารณสุขชุมชน

10,000 บาท

10

6205310028

นายฟัยซอล   หลงกอหราบ สาธารณสุขชุมชน

10,000 บาท

11

6205310030

นางสาวฮัสนะห์    กาโบะ สาธารณสุขชุมชน

10,000 บาท

 

5. คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 48 ทุน

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา

อัตราทุน
ที่ได้รับ

1

5906510014

นางสาวกันยารัตน์   นุ้ยเด็น ภาษาไทย

10,000 บาท

2

6006510025

นางสาววีระยา   นาคสงฆ์ ภาษาไทย

10,000 บาท

3

6006510071

นางสาวเสาวลักษณ์   สลักศร ภาษาไทย

10,000 บาท

4

6006510091

นางสาวฐิติรัตน์   ถึงมณี ภาษาไทย

10,000 บาท

5

6006510093

นางสาวอัสมาณี   เจ๊ะซอ ภาษาไทย

10,000 บาท

6

6006510094

นางสาวมารวาห์   ลามะทา ภาษาไทย

10,000 บาท

7

6006510095

นางสาวซูลฟาร์   คงแก้วท่าช้าง ภาษาไทย

10,000 บาท

8

6006510096

นางสาวสุฮัยลี   มะสันติ์ ภาษาไทย

10,000 บาท

9

6006510097

นางสาวอรยา   จิตดำริห์ ภาษาไทย

10,000 บาท

10

6006510099

นางสาวยุสรา   สายทอง ภาษาไทย

10,000 บาท

11

6006510105

นางสาวรุสวานา    อาบะ ภาษาไทย

10,000 บาท

12

6106510007

นางสาวฟีดา   เตบาซอ ภาษาไทย

10,000 บาท

13

6106510035

นางสาวสุภัคสินี   มณีรัตน์ ภาษาไทย

10,000 บาท

14

6106510043

นางสาวอารียา   เพิ่มสุข ภาษาไทย

10,000 บาท

15

6106510044

นางสาวอาริยา   สุวรรณชาตรี ภาษาไทย

10,000 บาท

16

6106510053

นางสาวปาริชาต   ณ พัทลุง ภาษาไทย

10,000 บาท

17

6106510060

นางสาวอุไรยา   หลีอะดัม ภาษาไทย

10,000 บาท

18

6106510081

นางสาวอัสมี   เซะ ภาษาไทย

10,000 บาท

19

6106510084

นางสาววนารี   จงรักษ์ ภาษาไทย

10,000 บาท

20

6106510085

นางสาวรูฟีซา   การีฮี

ภาษาไทย

10,000 บาท

21

6106510090

นางสาวนิฮายาตี   นิเฮาะ ภาษาไทย

10,000 บาท

22

6206510012

นายซูไฮมี   บิตัน ภาษาไทย

10,000 บาท

23

6206510047

นางสาวนูรไอนี   วาโซะ ภาษาไทย

10,000 บาท

24

6206510049

นางสาวนิศารัตน์   สามารถ ภาษาไทย

10,000 บาท

25

6206510053

นางสาวกิตติยากร   ปูลา ภาษาไทย

10,000 บาท

26

6206510056

นายอาดีล   จงศิริ ภาษาไทย

10,000 บาท

27

6206510102

นางสาวปัทมา   บือราเฮง ภาษาไทย

10,000 บาท

28

6206510109

นางสาวสร้อยสุดา   ย่าเหล ภาษาไทย

10,000 บาท

29

6206510113

นางสาวอโนชา   อิสลาม ภาษาไทย

10,000 บาท

30

6206510121

นางสาวตูแวฮาดียะห์   โตะรายอ ภาษาไทย

10,000 บาท

31

6106810009

นางสาวทิฆัมพร   ชนะสิทธิ์ การประถมศึกษา

10,000 บาท

32

6106810030

นางสาวทิพย์สุดา   พันบล การประถมศึกษา

10,000 บาท

33

6206810038

นางสาวรอสนี   สาคอ การประถมศึกษา

10,000 บาท

34

6206810049

นางสาวนริศรา   มาลินี การประถมศึกษา

10,000 บาท

35

6206810054

นางสาวนิธิลักษณ์   ษัฏเสน การประถมศึกษา

10,000 บาท

36

6206810056

นางสาวนิชาภา   วงศ์สำราญเสถียร การประถมศึกษา

10,000 บาท

37

6206810066

นางสาวฟาซียะห์   ตีโด การประถมศึกษา

10,000 บาท

38

6206810077

นางสาวตัสนีม   เจะคง การประถมศึกษา

10,000 บาท

39

6206810079

นายเจตนิพัทธ์   เหมือนพรรณราย การประถมศึกษา

10,000 บาท

40

6206810082

นางสาวนูรีฮัน   ยะโกะ การประถมศึกษา

10,000 บาท

41

6206810087

นายวรวุฒิ   พุฒเจริญ การประถมศึกษา

10,000 บาท

42

6206810104

นางสาวนูรมา   เจะมุ การประถมศึกษา

10,000 บาท

43

6006910012

นางสาวพิมพ์ปวี   รามาส สังคมศึกษา

10,000 บาท

44

6106910017

นางสาวฮุซน่า   รือซะ สังคมศึกษา

10,000 บาท

45

6106910014

นางสาวซาเวียร์   มะสุสะยะ สังคมศึกษา

10,000 บาท

46

6206910008

นางสาวนัทธมน   สุขเกษม สังคมศึกษา

10,000 บาท

47

6206910016

นายดาวิด   จำนอง สังคมศึกษา

10,000 บาท

48

6206910022

นางสาวฝาอีซะ   รัพยูร สังคมศึกษา

10,000 บาท

 

6. วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน จำนวน 7 ทุน

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา

อัตราทุน
ที่ได้รับ

1

6107310002

นายวรรณสว่าง   ไพโรจน์วรพฤกษ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

10,000 บาท

2

6207410008

นางสาวนริศรา   รักทรัพย์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

10,000 บาท

3

5707610006

นางสาววรรณพร   คำแหง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

10,000 บาท

4

6107610011

นางสาวชิดาณัฐ   ปั้นศิริ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

10,000 บาท

5

6207610018

นางสาวนามีล๊ะ   สุทธิการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

10,000 บาท

6

6207610010

นางสาวพิมพ์ณัฐชญา   ยอดเมือง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

10,000 บาท

7

5907710010

นายศักรินทร์   อ่อนดี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

10,000 บาท

 

7. คณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 3 ทุน 

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา

อัตราทุน
ที่ได้รับ

1

6008010008

นายศุภกิจ   ขุนสมาน นิเทศศาสตร์

10,000 บาท

2

6008010010

นายซุกรัน   มาหะมะ นิเทศศาสตร์

10,000 บาท

3

6008010015

นายณัฐสิทธิ์   ทองใหญ่ นิเทศศาสตร์

10,000 บาท

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา  คลิ๊ก