ทุนปริญญาตรี (สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน)

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน)

ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา อัตราร้อยละ 50-100 เฉพาะค่าหน่วยกิต จำนวน 5 ทุน ดังนี้

ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา อัตราร้อยละ 50-100 ของค่าลงทะเบียนเรียนทั้งหมด จำนวน 5 ทุน ดังนี้

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ให้ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือสมัครทุนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ www.hu.ac.th/loan ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 กรณีสมัครด้วยตนเองให้ขอรับใบสมัครได้ที่ห้องรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student One Stop Service Center: SOS) ชั้น2 อาคาร U Piaza

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

 1. ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาตามแบบของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือสมัครทุนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ www.hu.ac.th/loan
 2. หลักฐานการสมัครขอรับทุนการศึกษา มีดังนี้
  2.1 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ( G.P.A.) ล่าสุด จำนวน 1 ชุด         2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
  2.4 สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
  2.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ชุดนักศึกษา)
  2.6 สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาหลักฐานแสดงประวัติผลงานแข่งขันที่โดดเด่น (สำหรับทุนกีฬาโครงการช้างเผือก)
  2.7 สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการผ่านเข้าร่วมกิจกรรม/แสดงความสามารถพิเศษ(ถ้ามี)
  2.8 หนังสือรับรองความประพฤติ (Download)
  2.9 ใบรับรองแพทย์ โรงพยาบาลของรัฐบาล จำนวน 1 ชุด
  2.10 หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และไม่ส่งเอกสารภายในกำหนดจะมีผลต่อการพิจารณาทุนการศึกษา

กำหนดการคัดเลือกทุน

1. ทุนทุกประเภท (ยกเว้นทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก) กำหนดการทดสอบ
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 น. ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจกรรมนักศึกษา (แต่งกายชุดนักศึกษา)
2. ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก กำหนดการทดสอบวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจกรรมนักศึกษา (แต่งกายด้วยชุดกีฬา)

ประกาศผลการคัดเลือก

ใน วัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยจะประกาศให้ทราบโดยทั่วไปกัน หรือที่ www.hu.ac.th/loan

การรายงานตัว

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกประเภท ต้องมารายงานตัวต่อฝ่ายทุนการศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์กีฬาและกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น มิฉะนั้น ถือว่าสละสิทธิ์การขอรับทุน

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เลขที่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 367 หรือ 0-7420-0367 โทรสาร 0-7442-5467,0-7420-0371
หรือ www.hu.ac.th/loan หรือ e-mail : scholarshop@hu.ac.th