หลักสูตรใหม่ที่ผ่านการรับทราบหลักสูตร/หลักสูตรปรับปรุงที่ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 

คณะ หลักสูตร กองทุนเงินให้กู้ยืม ฯ จบการศึกษาระดับ ม.6/ปวช./กศน./ปวส.
    ลักษณะที่ 1
ขาดแคลนทุนทรัพย์
 ลักษณะที่ 2
เป็นความต้องการหลัก
ภาคปกติ ภาคสบทบ
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  / / /
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  / / /
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  / / /
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ  / /
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ / /
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  / / / /
คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  / / /
คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น  / / /
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง  / / /
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  / /
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  / /
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม  / /
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี)  / /
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี)  / /
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)  / /
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)  / /
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ  / / /
คณะวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา)  / /
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) (4 ปี)  / /
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) / / /
คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  / /

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564

หมายเหตุ  1. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืม ลักษณะที่ 2 เป็นไปตาม ประกาศของกองทุนฯ
               2. รายละเอียดเรื่องการกู้ยืม ให้ติดตามทางหน้าเพจ ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  Click!!

คุณสมบัติของผู้ที่มีความประสงค์ที่จะกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ==>>  Click

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน กรอ. ==>>   Click