LATEST ARTICLES

การสมัครขอรับทุนการศึกษาในวันไหว้ครู

การสมัครขอรับทุนการศึกษาในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศการสมัครขอรับทุนการศึกษาในวันไหว้ครู  เปิดอ่านประกาศ    การสมัครขอรับ “ทุนนพรัตน์แห่งเกียรติร่วมมิตร” เพื่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศการสมัครขอรับทุนการศึกษาในวันไหว้ครู  เปิดอ่านประกาศ 

ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ........................................................................               เพื่อให้การดำเนินงานเรื่องการมอบทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ....

เงื่อนไขการมอบทุนส่วนลด Dek63 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ทุน Dek63 #รายละเอียดการขอรับทุน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  รับทุนส่วนลด 5,000 บาท ต่อคน (ลดในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อสมัครเรียนและรายงานตัวในวันเดียวกัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด รับทุนส่วนลด 7,000 บาท ต่อคน เมื่อชวนเพื่อนมาสมัครเรียนและรายงานตัวในวันเดียวกัน ภายในระยะเวลา...

การมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะนิติศาสตร์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะนิติศาสตร์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงขอมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นการฉลอง    การก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ในปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้         ...

คู่มือการใช้งานระบบ e-Studentloan

           หนังสือ e-book เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ศึกษาวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ในการใช้งานระบบ e-Studentloan ในการเข้าระบบเพื่อทำการยื่นกู้ในแบบคำขอกู้ การบันทึกแบบยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ ไปจนถึงการดูยอดหนี้ทั้งหมดที่ได้ทำการกู้มาแล้วตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีปัจจุบัน รวมถึงการอธิบายคุณสมบัติผู้กู้ยืมและผู้รับรองรายได้ หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณาการยื่นกู้ ตัวอย่างการเขียนแบบคำขอกู้ยืมเงินและหนังสือรับรองรายได้           สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียด และขั้นตอนต่างๆ...

ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน

ลักษณะของทุน           เป็นทุนช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีการศึกษา 2563 โดยมอบทุนช่วยเหลือ จำนวน 100 ทุน อัตราทุนละ 10,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาละ...