ประกาศ..!! แจ้งนักศึกษากองทุนฯทุกคน ที่มียอดค้างชำระกับมหาวิทยาลัย

ประกาศ..!! แจ้งนักศึกษากองทุนฯทุกคน ที่มียอดค้างชำระกับมหาวิทยาลัย ให้นศ.ดำเนินการติดต่อ SOS ก่อนวันสอบ  **เพื่อขอรับใบเข้าห้องสอบ (ด้วยความปรารถนาดีจากฝ่ายทุนการศึกษา)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครบรอบ 20 ปี มอบทุนการศึกษา จำนวน 200 ทุน ตลอด 1 ปีการศึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครบรอบ 20 ปี Download ใบสมัครขอรับทุน รายละเอียดทุนแต่ละประเภทที่รับสมัครในปีการศึกษา 2559