ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา อัตราร้อยละ 50-100 เฉพาะค่าหน่วยกิต จำนวน 3 ทุน ดังนี้ ทุนพัฒนาบุคลากรจังหวัดสงขลาและใกล้เคียง ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา อัตราร้อยละ 50-100 ของค่าลงทะเบียนเรียนทั้งหมด จำนวน 2 ทุน ดังนี้ ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก ประเภททุนส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่จำกัดจำนวนทุน ดังนี้ ทุนปริญญาโทสำหรับพี่น้องนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทุนสำหรับพี่น้องและบุตรธิดาบุคลากรโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยและมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทุนสนับสนันบุคลากรเครือข่าย 14 จังหวัดภาคใต้ การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา...