ใบสมัครออนไลน์

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566


ทุนท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน สำหรับนักศึกษาใหม่ 2566

>>>หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2566<<<


Scholarship Application for International Students 2023

>>>The application deadline is 15 May 2023.<<<

 

Note : If you have any questions Please contact the International Relations Department
at 074-200300 ext. 119 


(อยู่ในช่วงของการรับสมัคร)

ทุนท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน
– ประเภทเครือญาติ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
– ประเภทเครือญาติ บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และบุคลากรสถาบันในเครือฯ

ทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ 
– ประเภทเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน)
(กรณีแนบหนังสือรับรองการทำงาน)

>>>สมัครทุนกรุณาคลิ๊ก<<<

 หรือ Scan QRcode เพื่อกรอกใบสมัคร

หมายเหตุ **ทุนเครือญาติ และการส่งหนังสือรับรองการทำงาน นักศึกษาจะต้องสมัครเรียนและรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่เรียบร้อยแล้ว**