ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


> ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน
………………………………………..
> ทุนอัตราเหมาจ่ายพิเศษ ภาคปกติ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
………………………………………..
> ทุนอัตราเหมาจ่ายพิเศษ ภาคปกติ และภาคสมทบ
………………………………………..
> ทุนส่วนลด หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ
…………………………………………
> ทุน School Partnership
…………………………………………
> ทุนความสามารถพิเศษ
…………………………………………
> ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก
…………………………………………
> ทุนทำงานแลกเปลี่ยน 
…………………………………………
> ทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
…………………………………………
> เครือญาติ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
…………………………………………
> เครือญาติ บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และบุคลากรสถาบันในเครือฯ
…………………………………………
> ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
……………………………………..

ทุนส่วนลด หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) สำหรับนักศึกษาใหม่

คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  2. สมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งใน 7 สาขาวิชาตามประกาศ
  3. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  4. สมัครเรียนและรายงานตัว พร้อมทั้งขอรับทุน ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student One Stop Service Center : SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza

รายละเอียด

ลำดับที่ คณะ / สาขาวิชา อัตราค่าเล่าเรียน จำนวนทุน

1

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 25,000 30
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 25,000 30

2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 25,000 30

3

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม 25,000 30

4

คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 25,000 30

5

วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 27,500 30
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 27,500 30

การรับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student One Stop Service Center : SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือสมัครเรียนและรายงานตัวออนไลน์ผ่าน https://admission.hu.ac.th/