ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


> ทุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ
………………………………………..
> ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน
………………………………………..
> ทุน School Partnership
…………………………………………
> ทุนความสามารถพิเศษ
…………………………………………
> ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก
…………………………………………
> ทุนทำงานแลกเปลี่ยน 
…………………………………………
> ทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
…………………………………………
> เครือญาติ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
…………………………………………
> เครือญาติ บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และบุคลากรสถาบันในเครือฯ
…………………………………………
> ทุนส่วนลด หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ
……………………………………..
> ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
……………………………………..

ทุนส่วนลด หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน)

คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. สมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งใน 7 สาขาวิชา ดังนี้

คณะบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
– สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
– สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม

คณะนิเทศศาสตร์
– สาขาวิชานิเทศศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
– สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

3. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าหรือสำเร็จการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
4. สมัครเรียนและรายงานตัว พร้อมทั้งขอรับทุน ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student One Stop Service
Center : SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza

รายละเอียด

ลำดับที่ คณะ / สาขาวิชา อัตราค่าเล่าเรียน จำนวนทุน
1 คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 19,500 30
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 19,500 30
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 19,500 30
3 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม 19,500 30
4 คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 19,500 30
5 วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 27,500 30
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 27,500 30

ขั้นตอนการขอรับทุน 

  1. สมัครเรียน รายงานตัวพร้อมลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตามเวลาที่กำหนด
  2. ผู้สมัครจะได้รับ E-mail เพื่อสแกน QRcode ในการกรอกแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา
  3. ฝ่ายทุนการศึกษาตรวจสอบข้อมูลบุคคลอ้างอิงจาก e-Service เพิ่มเติม

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564