ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


> ทุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ
………………………………………..

> ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน
………………………………………..

> ทุน School Partnership
…………………………………………
> ทุนความสามารถพิเศษ
…………………………………………

> ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก
…………………………………………
> ทุนทำงานแลกเปลี่ยน 
…………………………………………

> ทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
…………………………………………

> เครือญาติ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
…………………………………………
> เครือญาติ บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และบุคลากรสถาบันในเครือฯ
…………………………………………
> ทุนส่วนลด หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ
………………………………………..

> ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
……………………………………..

ทุนเรียนดี สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ใน 5 ภาคการศึกษาล่าสุด
3. เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหาร
4. ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการของโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
5. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หรือภาคสมทบ ได้ทุกคณะและทุกสาขาวิชา
6. มหาวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษาให้เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษา และไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ
7. กรณีนักศึกษาต้องไปศึกษาบางส่วนในต่างประเทศ จะต้องรับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในภาคการศึกษานั้นเต็มจำนวน โดยมหาวิทยาลัยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียนต่างประเทศ จำนวน 5,000 บาท

ทุนเรียนดี สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รายละเอียด

อัตราทุน 50% – 100% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา (ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ)   จำนวน 5 ทุน

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

 1. ใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ.) หรือใบรับรองผลการเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดสุภาพ)
 5. สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาหลักฐานแสดงประวัติผลงานแข่งขันที่โดดเด่น (ถ้ามี)
 6. สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการผ่านเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
 7. หนังสือรับรองความประพฤติจากสถาบันเดิม

รับและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานได้ที่ห้องแนะแนวของโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ใบสมัครสามารถรับได้ที่ห้องแนะแนวของโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ใน 5 ภาคการศึกษาล่าสุด
3. เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหาร
4. ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการของวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
5. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หรือภาคสมทบ ได้ทุกคณะและทุกสาขาวิชา
6. มหาวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษาให้เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษา และไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ
7. กรณีนักศึกษาต้องไปศึกษาบางส่วนในต่างประเทศ จะต้องรับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในภาคการศึกษานั้นเต็มจำนวน โดยมหาวิทยาลัยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียนต่างประเทศ จำนวน 5,000 บาท

เหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 17,500 บาท หลักสูตรเทียบโอน สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รายละเอียด

อัตราทุน 50% – 100% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา (ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ)    จำนวน 10 ทุน

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

 1. ใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ.) หรือใบรับรองผลการเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดสุภาพ)
 5. สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาหลักฐานแสดงประวัติผลงานแข่งขันที่โดดเด่น (ถ้ามี)
 6. สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการผ่านเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
 7. หนังสือรับรองความประพฤติจากสถาบันเดิม

รับและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานได้ที่ห้องแนะแนว
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ใบสมัครสามารถรับได้ที่ห้องแนะแนว
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
 2. เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี ที่สามารถเทียบโอนได้
 3. เหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 17,500 บาท (ไม่รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน)
 4. สมัครเรียนและรายงานตัวตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

รายละเอียด

เหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 17,500 บาท ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) ไม่จำกัดจำนวน ตามระยะเวลาที่กำหนด

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

 1. ใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ.) หรือใบรับรองผลการเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดสุภาพ)
 5. สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาหลักฐานแสดงประวัติผลงานแข่งขันที่โดดเด่น (ถ้ามี)
 6. สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการผ่านเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
 7. หนังสือรับรองความประพฤติจากสถาบันเดิม

ขั้นตอนการขอรับทุน 

 1. สมัครเรียน รายงานตัวพร้อมลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตามเวลาที่กำหนด
 2. ผู้สมัครจะได้รับ E-mail เพื่อสแกน QRcode ในการกรอกแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา
 3. ฝ่ายทุนการศึกษาตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงจาก e-Service เพิ่มเติม

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565