ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


> ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน
………………………………………..
> ทุนอัตราเหมาจ่ายพิเศษ ภาคปกติ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
………………………………………..
> ทุนอัตราเหมาจ่ายพิเศษ ภาคปกติ และภาคสมทบ
………………………………………..
> ทุนส่วนลด หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ
…………………………………………
> ทุน School Partnership
…………………………………………
> ทุนความสามารถพิเศษ
…………………………………………
> ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก
…………………………………………
> ทุนทำงานแลกเปลี่ยน 
…………………………………………
> ทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
…………………………………………
> เครือญาติ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
…………………………………………
> เครือญาติ บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และบุคลากรสถาบันในเครือฯ
…………………………………………
> ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
……………………………………..

ทุนเรียนดี สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ใน 5 ภาคการศึกษาล่าสุด
3. เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหาร
4. ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการของวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
5. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ได้ทุกคณะและทุกสาขาวิชา
6. มหาวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษาให้เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษา และไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ
7. กรณีนักศึกษาต้องไปศึกษาบางส่วนในต่างประเทศ จะต้องรับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในภาคการศึกษานั้นเต็มจำนวน โดยมหาวิทยาลัยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียนต่างประเทศ จำนวน 5,000 บาท

เหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 19,500 บาท หลักสูตรเทียบโอน สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รายละเอียด

อัตราทุน 50%  ของค่าธรรมเนียมการศึกษา (ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ) จำนวน 5 ทุน

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

 1. ใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ.) หรือใบรับรองผลการเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดสุภาพ)
 5. สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาหลักฐานแสดงประวัติผลงานแข่งขันที่โดดเด่น (ถ้ามี)
 6. สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการผ่านเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
 7. หนังสือรับรองความประพฤติจากสถาบันเดิม

การรับสมัคร

สมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

สามารถรับใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องแนะแนววิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

ใบสมัครทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ประจำปีการศึกษา 2565  ดาวน์โหลด

คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
 2. เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี ที่สามารถเทียบโอนได้
 3. เหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 19,500 บาท (ไม่รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน)
 4. สมัครเรียนและรายงานตัวตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด

เหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 19,500 บาท ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน)
จำนวน 30 ทุน

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

 1. ใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ.) หรือใบรับรองผลการเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดสุภาพ)
 5. สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาหลักฐานแสดงประวัติผลงานแข่งขันที่โดดเด่น (ถ้ามี)
 6. สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการผ่านเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
 7. หนังสือรับรองความประพฤติจากสถาบันเดิม

การรับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

สมัครได้ที่ ศูนย์บริการนักศึกษา (SOS) หรือสมัครเรียนและรายงานตัวออนไลน์ได้ที่ https://admission.hu.ac.th/

ใบสมัครทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน  ประจำปีการศึกษา 2565  ดาวน์โหลด