ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


> ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน
………………………………………..
> ทุนอัตราเหมาจ่ายพิเศษ 50% – 100%
………………………………………..
> ทุน School Partnership
…………………………………………
> ทุนความสามารถพิเศษ
…………………………………………
> ทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ สป.อว. เพื่อ ศอ.บต.
…………………………………………
> ทุน HU Social Media
…………………………………………
> ทุนทำงานแลกเปลี่ยน 
…………………………………………
> ทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
…………………………………………
> ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก
…………………………………………
> เครือญาติ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
…………………………………………
> เครือญาติ บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และบุคลากรสถาบันในเครือฯ
…………………………………………
> ทุน HU FACULTY
….…………………………………
> คณะบริหารธุรกิจ
….…………………………………
> คณะรัฐศาสตร์
….…………………………………
>
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
….…………………………………
>
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
….…………………………………
>
คณะนิเทศศาสตร์
….…………………………………
> วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
….
…………………………………

> ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
……………………………………..

ทุนเรียนดี สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ใน 5 ภาคการศึกษาล่าสุด
3. เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหาร
4. ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการของโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
5. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ได้ทุกคณะและทุกสาขาวิชา
6. มหาวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษาให้เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษา และไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ
7. กรณีนักศึกษาต้องไปศึกษาบางส่วนในต่างประเทศ จะต้องรับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในภาคการศึกษานั้นเต็มจำนวน โดยมหาวิทยาลัยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียนต่างประเทศ จำนวน 5,000 บาท

ทุนเรียนดี สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รายละเอียด

อัตราทุน 50% – 100% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา (ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ) จำนวน 5 ทุน

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

 1. ใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ.) หรือใบรับรองผลการเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดสุภาพ)
 5. สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาหลักฐานแสดงประวัติผลงานแข่งขันที่โดดเด่น (ถ้ามี)
 6. สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการผ่านเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
 7. หนังสือรับรองความประพฤติจากสถาบันเดิม

การรับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

รับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ห้องแนะแนวของ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

ใบสมัครทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ประจำปีการศึกษา 2564   ดาวน์โหลด

คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ใน 5 ภาคการศึกษาล่าสุด
3. เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหาร
4. ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการของวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
5. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ได้ทุกคณะและทุกสาขาวิชา
6. มหาวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษาให้เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษา และไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ
7. กรณีนักศึกษาต้องไปศึกษาบางส่วนในต่างประเทศ จะต้องรับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในภาคการศึกษานั้นเต็มจำนวน โดยมหาวิทยาลัยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียนต่างประเทศ จำนวน 5,000 บาท

เหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 17,500 บาท หลักสูตรเทียบโอน สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รายละเอียด

อัตราทุน 50% – 100% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา (ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ) จำนวน 5 ทุน

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

 1. ใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ.) หรือใบรับรองผลการเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดสุภาพ)
 5. สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาหลักฐานแสดงประวัติผลงานแข่งขันที่โดดเด่น (ถ้ามี)
 6. สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการผ่านเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
 7. หนังสือรับรองความประพฤติจากสถาบันเดิม

การรับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

รับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ห้องแนะแนวของ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

ใบสมัครทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ประจำปีการศึกษา 2564  ดาวน์โหลด

คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
 2. เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี ที่สามารถเทียบโอนได้
 3. เหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 17,500 บาท (ไม่รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน)
 4. สมัครเรียนและรายงานตัวตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

รายละเอียด

เหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 17,500 บาท ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) ไม่จำกัดจำนวน

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

 1. ใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ.) หรือใบรับรองผลการเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดสุภาพ)
 5. สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาหลักฐานแสดงประวัติผลงานแข่งขันที่โดดเด่น (ถ้ามี)
 6. สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการผ่านเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
 7. หนังสือรับรองความประพฤติจากสถาบันเดิม

การรับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

รับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา ณ ศูนย์บริการนักศึกษา  (Student One Stop Service Center :SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ใบสมัครทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน  ประจำปีการศึกษา 2564  ดาวน์โหลด