ทุนการศึกษา มหาวิทยาหาดใหญ่


> ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน
………………………………………..
> ทุนอัตราเหมาจ่ายพิเศษ ภาคปกติ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
………………………………………..
> ทุนอัตราเหมาจ่ายพิเศษ ภาคปกติ และภาคสมทบ
………………………………………..
> ทุนส่วนลด หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ
…………………………………………
> ทุน School Partnership
…………………………………………
> ทุนความสามารถพิเศษ
…………………………………………
> ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก
…………………………………………
> ทุนทำงานแลกเปลี่ยน 
…………………………………………
> ทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
…………………………………………
> เครือญาติ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
…………………………………………
> เครือญาติ บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และบุคลากรสถาบันในเครือฯ
…………………………………………
> ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
……………………………………..

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุนเครือญาติ นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
 4. มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 5. เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน บุตร ธิดา (บุตรบุญธรรม ต้องมีหนังสือรับรองตามกฎหมาย) สามี / ภรรยา ของนักศึกษาปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือศิษย์เก่า

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเครือญาติ บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และบุคลากรสถาบันในเครือฯ

รายละเอียด

อัตราทุน 20% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา (ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ) ไม่จำกัดจำนวน

ขั้นตอนการขอรับทุน 

 1. สมัครเรียน รายงานตัวพร้อมลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตามเวลาที่กำหนด
 2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ได้ที่ห้องศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)
 3. ฝ่ายทุนการศึกษาตรวจสอบข้อมูลบุคคลอ้างอิงจาก e-Service เพิ่มเติม

การรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student One Stop Service Center : SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
 4. มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 5. เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน บุตร ธิดา (บุตรบุญธรรม ต้องมีหนังสือรับรองตามกฎหมาย) สามี / ภรรยา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ หรือโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาศิษย์เก่าที่ได้รับเกียรตินิยม เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

อัตราทุน 25% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา (ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ) ไม่จำกัดจำนวน

ขั้นตอนการขอรับทุน 

 1. สมัครเรียน รายงานตัวพร้อมลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตามเวลาที่กำหนด
 2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ได้ที่ห้องศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)
 3. ฝ่ายทุนการศึกษาตรวจสอบข้อมูลบุคคลอ้างอิงจาก e-Service เพิ่มเติม

การรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student One Stop Service Center : SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
 4. เป็นศิษย์เก่าที่ได้รับเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุนหลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ และคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ

รายละเอียด

อัตราทุน 30% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา (ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ) ไม่จำกัดจำนวน

ขั้นตอนการขอรับทุน 

 1. สมัครเรียน รายงานตัวพร้อมลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตามเวลาที่กำหนด
 2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ได้ที่ห้องศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)
 3. ฝ่ายทุนการศึกษาตรวจสอบข้อมูลบุคคลอ้างอิงจาก e-Service เพิ่มเติม

การรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student One Stop Service Center : SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
 4. มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 5. ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลากรในสถานประกอบการ พนักงานขององค์กร และหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในโครงการต่างๆ (เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)
 6. หนังสือรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ (เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุนหลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รายละเอียด

อัตราทุน 10% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา (ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ) ไม่จำกัดจำนวน

ขั้นตอนการขอรับทุน 

 1. สมัครเรียน รายงานตัวพร้อมลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตามเวลาที่กำหนด
 2. กรอกข้อมูลได้ที่ห้องศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)
 3. ฝ่ายทุนการศึกษาตรวจสอบข้อมูลบุคคลอ้างอิงจาก e-Service เพิ่มเติม

การรับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student One Stop Service Center : SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ ฝ่ายทุนการศึกษา หัวข้อ ใบสมัคร

คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
 4. หนังสือรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ

รายละเอียด

อัตราทุน 10% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา (ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ) ไม่จำกัดจำนวน

ขั้นตอนการขอรับทุน 

 1. สมัครเรียน รายงานตัวพร้อมลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตามเวลาที่กำหนด
 2. กรอกข้อมูลได้ที่ห้องศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)
 3. ฝ่ายทุนการศึกษาตรวจสอบข้อมูลบุคคลอ้างอิงจาก e-Service เพิ่มเติม

การรับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student One Stop Service Center : SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่